Tue vaaleissa

Elämme erityisen hankalia aikoja. Kuntavaalit ovat tulossa huhtikuussa. Normaaleissa oloissa olisin tekemässä vaalityötä kaupungin asukkaiden keskuudessa. Nyt en voi. Tästä seuraa se, että olisi hyvin tärkeää tuoda jollain muulla tavalla ehdokkuuttaan ihmisten tietoon. Ja ne muut tavat maksavat. Omilla tuloilla en kovin paljon pysty panostamaan maksulliseen mainontaan. Meitä on monta pienituloista ehdokasta, joiden ehdokkuutta on hyvä demokratiankin nimissä saada esille.

Minua voi tukea

lahjoittamalla tilille FI59 3939 0055 4344 68, Irja Remekselän Tukiryhmä

ostamalla tekemiäni tuotteita. Kuvan tuotteista löytyy tarkemmat esittelyt facebook-sivultani https://www.facebook.com/irjanvasemmisto

 • kierrätysmateriaalista tehtyjä kasseja 5 €
 • kierrätysmateriaalista tehtyjä essuja 10 € (2 kpl)
 • sukkia ensisukasta kokoon 46, hinnat 5 – 15 €

Mikäli olet kiinnostunut ostamaan tuotteita, laita minulle viestiä irja.valtuustoon@gmail.com. Helsingissä voin käydä tuomassa tuotteita, muualle maahan lähettää esim. postissa, jolloin postimaksu lisätään hintaan.

KUNTAVAALIT 2021, #599

Vaalipäivä 13.6.2021

Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. – 8.6.2021

Ennakkoäänestys ulkomailla 2.6. – 5.6.2021

Olen Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas Helsingissä numerolla 599:

Olen 64-vuotias syntyperäinen Helsinkiläinen

Olen asunut Siltamäki-Suutarila alueella vuoden 2019 alusta, jota ennen Pukinmäessä vuoden 2003 joulukuusta. Minulla on pitkä asumishistoria myös Itä-Helsingissä Kontulassa ja Kurkimäessä.

Työ- ja ajankäytön historia löytyy artikkelista https://irjaremeksela.home.blog/2018/11/23/tyo-ja-ajankayton-historia/

KU-blogi: https://blogit.kansanuutiset.fi/pitsinnyplaaja/

Sähköposti: irja.valtuustoon@gmail.com

Tili: FI98 7997 7996 8653 87 (Irja Remekselän Tukiryhmä)

Kaupunginvaltuusto päättää todella monista kaupunkilaisia koskevista asioista. Asiantuntemusta tarvitaan niin laajalti, ettei yksikään valtuutettu pysty hallitsemaan kaikkia asioita riittävällä tarkkuudella. Siksi on tärkeää, että valtuustoryhmään äänestetään kuntalaisia mahdollisimman monipuolisesti eri taustoilla. Työskentely perustuu siihen, että jokainen tuo oman kokemuksensa ja osaamisensa yhteiseen päätöksentekoon. Lisäksi tarvitaan joukko asiantuntijoita työskentelemään eri lautakunnissa ja kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksissa. Näihin tehtäviin valitaan usein henkilöitä, jotka ovat menestyneet kuntavaaleissa, vaikka eivät valtuustopaikkaa olisi saaneetkaan. Tarvitaan politiikan ammattilaisia, mutta myös henkilöitä, jotka pystyvät tuomaan heille omakohtaista tietoa arjen kokemuksista.

1.6.2021 aloittavalla valtuustolla on poikkeuksellisen haastava tehtävä koronakriisin jälkihoidossa. On erittäin tärkeää pitää huoli siitä, että yhteiskuntaa hoidetaan huolehtien kaikkien – ei vain harvojen – hyvinvoinnista.

Koronakriisin vaikutukset ovat olleet ja tulevat olemaan laajoja. Alla muutamia poimintoja asioista, joita pidän erityisen tärkeinä. Yksittäisten henkilöiden kohdalla näitä yleensä toteutuu useampi samanaikaisesti. Helsingin kaupungin tulee huolehtia siitä, että kaikki mahdolliset valtiolta haettavat avustukset myös haetaan.

EDIT: Alkuperäisen kirjoituksen jälkeen Helsinki on päättänyt budjetissaan leikata koulutuksesta. Koronan jälkihoitona valtio tukee kuntia mm. koulutuksen osalta. Seuraavan valtuuston tärkeä tehtävä on lopettaa koulutuksen säästötoimenpiteet ja ottaa valtion koronatuki täydessä mitassa siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu.

ERITYISTÄ KORONAKRIISIN JÄLKIHOIDOSTA

Asunnottomuus

 • suuri joukko henkilöitä ja perheitä on joutunut äkilliseen taloudelliseen ahdinkoon, jonka seurauksena asunnottomuus tulee lisääntymään
 • tukitoimin pitäisi riittävän ajoissa pyrkiä estämään asunnottomuus
 • asunnottomuuden toteutuessa tukitoimiin ryhtyminen riittävän ajoissa lisähaasteiden estämiseksi
 • mitä lyhyempänä asunnottomuus saadaan pidettyä sitä lievempiä seurannaisvaikutuksia sillä on

Työttömyys

 • kokoaikainen tai lomautusten aiheuttama työttömyys lisääntyy
 • työllisyyttä voidaan parantaa kaupungin omia toimintoja lisäämällä sekä yksityistämistä vähentämällä ja palauttamalla yksityistettyjä toimintoja kaupungin hallintaan
 • erityisesti pienten yritysten ja yksinyrittäjien tukeminen
 • investointien nopeuttaminen ja lisääminen

Psykiatria ja mielenterveyspalvelut

 • jo ennestään riittämättömien mielenterveyspalveluiden tarve kasvaa
 • Helsingissä on jatkuvasti vähennetty sekä psykiatrisen hoidon paikkoja että mielenterveyspalveluita
 • kriisitilanteissa on päästävä heti psykiatriseen hoitoon
 • odotusajat mielenterveyspalveluihin on saatava kohtuullisiksi
 • psykiatrisen osastohoidon paikkoja on lisättävä

Terveydenhoito

 • kiireettömien hoitojen jonot ovat kasvaneet kohtuuttomiksi
 • jonojen nopeaan purkamiseen pitää panostaa, jotta voidaan ehkäistä suurien ihmisjoukkojen terveydentilan romahdukset
 • hammashoidon laiminlyönneistä on todennäköisesti aiheutumassa myös muuta terveydellistä haittaa

Lapsiperheet

 • useiden lapsiperheiden taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi
 • koulujen sulkeutuminen on aiheuttanut monille perheille kohtuuttomia lisäkuluja
 • hankintoja – kuten lasten vaatteita, asusteita ja harrastusvälineitä – on siirretty
 • Helsingin sosiaalitoimen tulee olla vahvasti tukemassa pienituloisia perheitä, harkinnanvaraisuutta tulee lisätä Kelan toimeentulotukea saavien ulkopuolelle

MUITA TÄRKEITÄ ASIOITA:

Asuminen – miksi ensimmäisenä? Koska Helsingin korkea vuokrataso aiheuttaa ihmiselle laajasti muita ongelmia, joita mm. sekä sosiaali- ja terveyspuoli että ns. kolmas sektori hoitaa.

 • kohtuuhintaisia asuntoja
 • Helsingin omaa asuntotuotantoa
 • Helsingin tulee hyödyntää kaikki valtion tarjoama tuki kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi

Asuntokaavoitus

 • radanvarsien asemien tuntumaan keskittymiä, joissa rakennetaan kaupunkimaisesti ja korkealle (enintään 7 – 8 kerrosta)
 • muualla rakentamista luontoarvoja ja ympäristökuvaa kunnioittaen

Kasvatus ja koulutus

 • lähipäiväkotien ja -koulujen säilyttäminen, tämä huomioitava uudisrakentamisessa ja tarpeen tullen ja mahdollisuuksien mukaan hajautettava jo perustettuja suuryksiköitä
 • erityistä tukea tarvitsevan oppilaan riittävä ja monipuolinen huomioiminen, työskentely suuressa ryhmässä on joissain tapauksissa vahingollista lapsen kehitykselle
 • ryhmäkokojen pitäminen riittävän pieninä
 • henkilökunnan riittävyys: kasvatusta, kehitystä ja oppimista tukevia eri alojen osaajia (mm. avustajat, resurssit, erityisen tuen osaajat) tulee olla riittävästi opetushenkilöstön lisäksi lapsen tukena
 • kouluverkoston rakennusten kuntoon saattaminen niin, että oppilaiden oikeus turvalliseen ympäristöön toteutuu

Julkinen liikenne

 • pitkän ajan tavoitteenani maksuton julkinen liikenne
 • lyhyellä aikavälillä rollaattoreilla kulkeville maksuton joukkoliikenne sekä
 • kansan- ja takuueläkkeen saajille maksuton joukkoliikenne sekä
 • 70-vuotta täyttäneiden alennus ilman aikarajoituksia

Koillis-ja Pohjois-Helsinki

 • epäkohtien korjaamiseksi on tärkeää, että tieto kaupungin asukkailta siirtyy valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille
 • radanvarren asemien kehittäminen
 • Malmin kehittäminen alueen selkeäksi kaupunkikeskukseksi
 • kaupunginosien palvelujen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla: mm. Pihlajamäen kirjasto tulisi palauttaa
 • joukkoliikenteen säilyttäminen ja kehittäminen alueella

Kansanedustajaehdokas 2019

Olen 61-vuotias työtön, lyhytaikaisia ala-asteen opettajan töitä tekevä tammikuusta 2019 asti siltamäkeläinen, sitä ennen 15 vuotta pukinmäkeläinen. Pitkällisen ja huolellisen harkinnan jälkeen päätin suostua kansanedustajaehdokkaaksi. Helsingin vasemmistoliiton listalle.

Minulla on laaja-alaista osaamista: yli kymmenen vuotta kokemusta peruskoulusta, vanhusasioiden tuntemusta rintamaveteraanien kanssa työskentelystä, taloushallinto, yrittäjyys, laaja yhteiskunnallinen kiinnostus ja yleissivistys. Tarkemmat tiedot löytyvät työ- ja ajankäytön historia -artikkelistani.

Kansanedustajan ja -ehdokkaan pitää olla laajasti kiinnostunut ja tietoinen yhteiskunnallisista asioista. Vaalityössä on kuitenkin nostettava joitakin asioita muita voimakkaammin esille. Seuraavassa omat nostoni lyhyesti:

Kouluissa oppilaiden tulee saada tasa-arvoista ja erityistarpeet huomioivaa opetusta. Opettajille pitää saada puitteet, joissa voi tehdä työtä opetuksen lähtökohdista.

Eläkeläisille ja ikäihmisille pitää taata riittävä toimeentulo, riittävä määrä palvelutalo- ja laitoshoitopaikkoja. Yksityisille toimijoille vuokra-/palvelumaksukatto.

Pienituloisille pitää tarvittaessa maksaa 16-vuotiaasta alkavan perustulon lisäksi täydentävää tukea. Työttömyysturvalaki on uudistettava ja kaupungin ja valtion taholta lisättävä kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa.

Yksin- ja pienyrittäjiä pitää tukea kehittämällä palkkatukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi. Yrittäjällä pitäisi olla mahdollisuus omatoimiseen rekrytointiin ilman työtä olevien keskuudesta. Yhteistyötä TE-toimistojen kanssa tulee kehittää tähän suuntaan.

Rauhantyö – Suomi allekirjoittaa YK:n ydinasekieltosopimuksen. Yhteistyötä rauhan edistämiseksi muiden maiden kanssa lisätään.

Kampanjan edetessä tulen näitä ja muitakin ajatuksiani avaamaan laajemmaltikin.

Tervetuloa mukaan kampanjaani. Pienikin apu on tarpeen.

Lue myös KU-blogini: https://blogit.kansanuutiset.fi/pitsinnyplaaja/

Sähköposti: irjaeduskuntaan@gmail.com

Puhelin: 041 709 1801

Tukiryhmätili: FI98 7997 7996 8653 87